Korhatár Besorolás

Citácia zákona : Tretia časť zákona o audiovízii – zák. 40/2015 zb. (ochrana maloletých), konkrétne
§14 ustanovuje :

1. Filmy s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba
za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný
zástupca.V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude
zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom
požiadaná opustiť kinosálu.


2. Filmy s vekovou nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov
U filmov s vekovou nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb
možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby.

 

1. Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k
vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je
oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť
jednotlivých filmov. U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva
mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby.
U filmov s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov
iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný
zástupca. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude
zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom
požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.
2. Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz
potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi
nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek
kompenzáciu.